Apicola Malmö

                honung är gott

Apicola startades som ett bolag 1984 med ett trettiotal bikupor i Huddinge, på Gålö och i Västerhaninge.

Permakultur, en kombination av orden permanent och jordbruk, ett designsystem som harmoniskt integrerar människor, djur och växter med jorden för att skapa hållbara mänskliga miljöer. Till skillnad från andra ekologiska och biodynamiska jordbrukssystem finns det en etisk grund för permakultur, som kräver vård av landet för att allt liv ska blomstra.

Ur en evolutionär synvinkel är bin många gånger äldre än vi människor. På grund av deras pollinering och produktion av honung, vax och propolis är bin en viktig komponent i en fungerande permakultur. Bin är nätverkare, de skapar relationer mellan växter och blir även mat för många djur själva. Den grundläggande hemligheten med biodling är inte att se bin som individer utan att förstå varje koloni som en organism. Ju bättre vi förstår bisamhället under året, desto närmare kommer vi i kontakt med naturen som omger oss.

Det finns också mängder av olika slags jäst, mögel, svampar och bakterier, samt andra insekter och parasiter som lever i och omkring en bi- koloni. Det är här vi får försöka integrera biodling med permakulturen. Insekter och vilda djur är en viktig del av en permakulturell design. Utan dem är trädgården inte komplett, vi måste försöka sträva efter en holistisk ekobalans.

Det enformiga jordbruket, med stora arealer av samma grödor som stressas fram och ofta skördas innan blomning, användningen av gifter och bekämpningsmedel och avsaknaden av vilda blommor och ängsmark bidrar alla till att försämra binas möjlighet till överlevnad. Monokulturen, den form av jordbruk där man odlar enstaka grödor på stora arealer, gör att bina periodvis svälter eftersom att alla grödor blommar samtidigt. Används det dessutom bekämpningsmedel vid odlingen tar bina med sig gifter hem till bikupan, vilket gör yngel och nykläckta bin svaga och sjuka.

Globalt försvinner honungsbin i en alarmerande takt på grund av klimatförsämringar, ökande användning av bekämpningsmedel och kemikalier, parasiter, sjukdomar och förlust av livsmiljöer. Binas betydelse inom jordbruket kan inte minimeras eller förbises eftersom de är de viktigaste pollinerarna av våra grödor som blir till livsmedel. Därför är det viktigt att vi utformar en ekologi som skyddar dem och möjliggör deras överlevnad. Skulle de pollinerande insekterna, och då framförallt honungsbina, dö ut, skulle vi förlora en tredjedel av den matproduktion i världen som kommer från grödor. Vi måste bry oss om bina och göra rätt saker till gagn för dem. Ju fler bin i din trädgård desto större blir din skörd av blommor och grönsaker. Om du köper honung från en naturlig biodlare stöder du bina, om du köper från stormarknaden vet Gud vad du får och vart pengarna går.

________________

Idag är honungen lokalt producerad av buckfastbin, som finns invid Bunkeflo strandängar i sydvästra Malmö och från bikupor som står vid naturreservat nära havet.